امنیت

د تریچ مير غره ته ختل د بهرنیو غره ختونکو لپاره نوي موقعې رامنځته کوي
امنیت
د تریچ مير غره ته ختل د بهرنیو غره ختونکو لپاره نوي موقعې رامنځته کوي
د پيسو لپاره د تښتونې شميره په پاکستان کې راټيټه شوې ده
امنیت
د پيسو لپاره د تښتونې شميره په پاکستان کې راټيټه شوې ده
پاکستان د بادرۍ لوړ مډالونه د خېبرپښتونخوا پوليس افسرانو ته وړاندې کوي
امنیت
پاکستان د بادرۍ لوړ مډالونه د خېبرپښتونخوا پوليس افسرانو ته وړاندې کوي
په پاکستان کې ترهګري او تاوتریخوالی د کمېدلو خوا ته روان دی
امنیت
په پاکستان کې ترهګري او تاوتریخوالی د کمېدلو خوا ته روان دی
د پاکستان پوليس د هغه ترهګرو شبکې ماتوي چې د خپلو ګوتو نښې یې لري کړي
امنیت
د پاکستان پوليس د هغه ترهګرو شبکې ماتوي چې د خپلو ګوتو نښې یې لري کړي
پاکستاني ځواکونه په کراچۍ کې په کومبنګ عملیاتوکې وسله وال نیولې دي
امنیت
پاکستاني ځواکونه په کراچۍ کې په کومبنګ عملیاتوکې وسله وال نیولې دي
د خيبر پښتونخوا اوسيدونکي د پوليسو ستاينه کوي
امنیت
د خيبر پښتونخوا اوسيدونکي د پوليسو ستاينه کوي
د پاکستان سمندري ځواک د نړیوالو اوبو ساتنه کوي
امنیت
د پاکستان سمندري ځواک د نړیوالو اوبو ساتنه کوي
پاکستانيان د ازادۍ ورځ له سولې سره لمانځوي
امنیت
پاکستانيان د ازادۍ ورځ له سولې سره لمانځوي
پاکستان د سولې په لور لوی پرمختګ کوي
امنیت
پاکستان د سولې په لور لوی پرمختګ کوي