آرشیف له پاره د

  1. 'کاناري خلیفه': نوي توضيحات په زندان کې د داعش د مشر د مخبرۍ کچه څرګندوي
    تروريزم

    'کاناري خلیفه': نوي توضيحات په زندان کې د داعش د مشر د مخبرۍ کچه څرګندوي

  2. پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هغه د ارادې په اړه پوښتنې راپورته کوي
    ديپلوماسي

    پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هغه د ارادې په اړه پوښتنې راپورته کوي