آرشیف له پاره د

  1. چین په ټوله نړۍ کې د قرض اخيستونکو په راټولولو سره پوځي او اقتصادي نفوذ ترلاسه کوي
    ديپلوماسي

    چین په ټوله نړۍ کې د قرض اخيستونکو په راټولولو سره پوځي او اقتصادي نفوذ ترلاسه کوي