امنیت

پوځي مشران د پاکستاني پوځ د پيشه ورانه مهارت ستاينه کوي
امنیت
پوځي مشران د پاکستاني پوځ د پيشه ورانه مهارت ستاينه کوي
مالم جبه نړیواله سکي مقابله د سولې نښه ده
امنیت
مالم جبه نړیواله سکي مقابله د سولې نښه ده
په پيښور کې په نسبتا سوله ايز حالت کې د رستورانت کاروبار وده کوي
امنیت
په پيښور کې په نسبتا سوله ايز حالت کې د رستورانت کاروبار وده کوي
تروریزم سره د مبارزې عملیات په بلوچستان کې وسله وال کمزوري کوي
امنیت
تروریزم سره د مبارزې عملیات په بلوچستان کې وسله وال کمزوري کوي
څارونکي د وسله والو په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د هوایي ځواک د رول ستاينه کوي
امنیت
څارونکي د وسله والو په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د هوایي ځواک د رول ستاينه کوي
د پاکستان بې ځایه شوي کسانو لومړنۍ ډله له افغانستان څخه کورونو ته واپس کيږي
امنیت
د پاکستان بې ځایه شوي کسانو لومړنۍ ډله له افغانستان څخه کورونو ته واپس کيږي
په خیبر پښتونخوا کې په ترورريستي پېښو کې د کموالي د وجې د پوليسو ستاينه کيږي
امنیت
په خیبر پښتونخوا کې په ترورريستي پېښو کې د کموالي د وجې د پوليسو ستاينه کيږي
په پنجاب کې استخباراتي عملیاتو کاميابي ترلاسه کړې ده
امنیت
په پنجاب کې استخباراتي عملیاتو کاميابي ترلاسه کړې ده
پاکستان د ترهګرۍ پر ضد ګډ مشقونو کې ملګرتيا کوي
امنیت
پاکستان د ترهګرۍ پر ضد ګډ مشقونو کې ملګرتيا کوي
پاکستان د ترهګرو سهولت کاران او مالي مرسته کونکي په نښه کوي
امنیت
پاکستان د ترهګرو سهولت کاران او مالي مرسته کونکي په نښه کوي