ساينس ـ ټکنالوژي

2017-01-03

خېبرپښتونخوا د امن په وخت کې د اثار قديمه سروی ترسره کوي

پوځ او د خیبر ايجنسۍ چارواکي د اثار قديمه ماهرينو سره د ۱۱۰ تاريخي ځايونو په سروی کولو کې مرسته وکړه.

ساينس ـ ټکنالوژي 2017-01-03

خېبرپښتونخوا د امن په وخت کې د اثار قديمه سروی ترسره کوي

پوځ او د خیبر ايجنسۍ چارواکي د اثار قديمه ماهرينو سره د ۱۱۰ تاريخي ځايونو په سروی کولو کې مرسته وکړه.