امنیت

د کراچۍ پوليس د خلکو د ساتنې لپاره سخت کار کوي
امنیت
د کراچۍ پوليس د خلکو د ساتنې لپاره سخت کار کوي
په پاکستان کې د عبادت په ځایونو باندې حملې کمې شوې دي
امنیت
په پاکستان کې د عبادت په ځایونو باندې حملې کمې شوې دي
د خیبرپښتونخوا پولیس قانون جوړوونکو ته د ترهګرۍ ضد کارونه ورښیي
امنیت
د خیبرپښتونخوا پولیس قانون جوړوونکو ته د ترهګرۍ ضد کارونه ورښیي
څلوراړخیزه میکانیزم د اورپکۍ په وړاندې ګډ اقدام کوي
امنیت
څلوراړخیزه میکانیزم د اورپکۍ په وړاندې ګډ اقدام کوي
پاکستان د اختر د امنيت لپاره ځانګړي تدبیرونه نیسي
امنیت
پاکستان د اختر د امنيت لپاره ځانګړي تدبیرونه نیسي
د تریچ مير غره ته ختل د بهرنیو غره ختونکو لپاره نوي موقعې رامنځته کوي
امنیت
د تریچ مير غره ته ختل د بهرنیو غره ختونکو لپاره نوي موقعې رامنځته کوي
د پيسو لپاره د تښتونې شميره په پاکستان کې راټيټه شوې ده
امنیت
د پيسو لپاره د تښتونې شميره په پاکستان کې راټيټه شوې ده
پاکستان د بادرۍ لوړ مډالونه د خېبرپښتونخوا پوليس افسرانو ته وړاندې کوي
امنیت
پاکستان د بادرۍ لوړ مډالونه د خېبرپښتونخوا پوليس افسرانو ته وړاندې کوي
د پاکستان پوليس د هغه ترهګرو شبکې ماتوي چې د خپلو ګوتو نښې یې لري کړي
امنیت
د پاکستان پوليس د هغه ترهګرو شبکې ماتوي چې د خپلو ګوتو نښې یې لري کړي
په پاکستان کې ترهګري او تاوتریخوالی د کمېدلو خوا ته روان دی
امنیت
په پاکستان کې ترهګري او تاوتریخوالی د کمېدلو خوا ته روان دی