ټولنه

د پاکستان د ځوانانو ټولنه د ترهګرۍ له خوا ځپل شوي کونډو سره مرسته کوي
ټولنه
د پاکستان د ځوانانو ټولنه د ترهګرۍ له خوا ځپل شوي کونډو سره مرسته کوي
سويټ هوم يتيم خانې د ترهګرۍ ځپل شويو ماشومانو ته اميد ورکوي
ټولنه
سويټ هوم يتيم خانې د ترهګرۍ ځپل شويو ماشومانو ته اميد ورکوي
پاکستاني هيجړاګان د روښانه راتلونکي لپاره هيله لري
ټولنه
پاکستاني هيجړاګان د روښانه راتلونکي لپاره هيله لري
د پيښور ګڼ شمير اوسيدونکي او سيلانيان د نوي مرمت شوي ګهنه ګهر ليدنه کوي
ټولنه
د پيښور ګڼ شمير اوسيدونکي او سيلانيان د نوي مرمت شوي ګهنه ګهر ليدنه کوي
تهيسپينز فاونډيشن هيله لري چې د آمريکې فنډ ورکوونکي به په پاکستان کې اداکارۍ ته وده ورکړي
ټولنه
تهيسپينز فاونډيشن هيله لري چې د آمريکې فنډ ورکوونکي به په پاکستان کې اداکارۍ ته وده ورکړي
پاکستاني او افغان ځوانان د یو بل د آزادۍ ورځ لمانځي
ټولنه
پاکستاني او افغان ځوانان د یو بل د آزادۍ ورځ لمانځي
پاکستان د جمهوري اميد سره د آزادۍ ورځ لمانځي
ټولنه
پاکستان د جمهوري اميد سره د آزادۍ ورځ لمانځي
د پاکستان چارواکي هڅه کوي چې د آبادۍ په چټکې سره زياتيدونکي وده کمه کړي
ټولنه
د پاکستان چارواکي هڅه کوي چې د آبادۍ په چټکې سره زياتيدونکي وده کمه کړي
د شندور څخه انځورونه: د نړۍ تر ټولو په لوړ ميدان کې د پولو جشن کول
ټولنه
د شندور څخه انځورونه: د نړۍ تر ټولو په لوړ ميدان کې د پولو جشن کول
د څاروو د مرګونو سره سره پيښور چړياګهر ته په زرګونو کتونکي راځي
ټولنه
د څاروو د مرګونو سره سره پيښور چړياګهر ته په زرګونو کتونکي راځي