آرشیف له پاره د

  1. په داسې حال کې چې د بې وزلۍ ناورین د بدترېدلو خوا ته روان دی، د کابل یوه نانوایي هڅه کوي ترڅو افغانان له لوږې څخه وژغوري
    بشري حقونه

    په داسې حال کې چې د بې وزلۍ ناورین د بدترېدلو خوا ته روان دی، د کابل یوه نانوایي هڅه کوي ترڅو افغانان له لوږې څخه وژغوري

  2. چین په ټوله نړۍ کې د قرض اخيستونکو په راټولولو سره پوځي او اقتصادي نفوذ ترلاسه کوي
    ديپلوماسي

    چین په ټوله نړۍ کې د قرض اخيستونکو په راټولولو سره پوځي او اقتصادي نفوذ ترلاسه کوي