تروريزم

2016-06-07

پاکستان د مدرسو لپاره د بسپنې د وسيلو څېړنه کوي

چارواکي وايي چې په پاکستان کې ۳۰۰ مدرسې بهرنۍ بسپنې ترلاسه کوي.

تروريزم 2016-06-07

پاکستان د مدرسو لپاره د بسپنې د وسيلو څېړنه کوي

چارواکي وايي چې په پاکستان کې ۳۰۰ مدرسې بهرنۍ بسپنې ترلاسه کوي.