ټولنه

دغه درې ورځنۍ ميلې د ځايي هنرمندانو کار په ګوته کړو او په دې کې رواياتي موسيقي او خوراکونه وړاندې کړل شول.

چارواکو د اورپکۍ د شکست څرګندولو لپاره د درې مياشتو د فعالیتونو پلان جوړ کړی دی

اوسيدونکي د تروریزم او د ويرې د څو کالو نه وروسته د کلتوري، موسيقۍ او د فېشن پروګرامونو سره خپله دلچسپي څرګندوي.

وسله والې ډلې او جنايي لېوال کسان د جعلي خيرات په نوم د خلکو نه په دهوکې سره چنده راټولوي>

د څیړنې او امنیت مطالعاتو مرکز د پاکستان د فضيلت او لوړ والي مرکز (PACE) پروګرام پرانسته کړې ده.

کار پوهان وايي ځوانانو ته د امن تاريخ رايادول به په سيمه کې د شرخوښۍ مخنيوې وکړي او زغم به وده ومومي.

حکومت کوشش کوي چې د شوروي اتحاد د وخت ترجیح ته چې په روسي ژبه کې رواني ضروري وه تغیر ورکړي.‌